Tietoa doulatyöstä

Mikä doula on?

Doula on synnytystuen asiantuntija. Hän on tehtäväänsä koulutettu, ei-lääketieteellinen synnytystukihenkilö. (Perus)koulutetulla doulalla on perustiedot ja -taidot ja sertifioidulla doulalla on doulatyön laajempi osaaminen.

Mitä doula tekee?

Doula tapaa synnyttäjän aina useampaan kertaan ennen synnytystä ja valmistautuu synnytykseen yhdessä hänen kanssaan. Keskustelu tapaamisissa kulkee kahteen suuntaan: doula opettelee tuntemaan synnyttäjää ja hänen tarinaansa, ja antaa samalla tietonsa ja kokemuksensa synnyttäjän käyttöön. Tapaamisissa harjoitellaan usein erilaisia kivunlievitystekniikoita, käydään läpi synnytystoiveita ja pohditaan yhdessä synnyttäjälle tärkeitä – välillä kipeitäkin – asioita. Doulan ja äidin/perheen välille syntyy luottamussuhde, joka mahdollistaa synnytyksen tukemista ja synnyttämistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Synnytyksessä doula on jatkuvasti äidin ja perheen saatavilla tehden juuri sitä mitä synnyttäjä milloinkin toivoo. Doula tietää miltä normaali synnyttäminen näyttää ja on lääkkeettömän kivunlievityksen asiantuntija. Hän pystyy tukemaan synnyttäjää monipuolisesti mm.

 • olemalla lempeästi ja tietoisena läsnä,
 • muistuttamalla rauhallisesta hengityksestä ja rentoutumisesta esimerkiksi synnytyslaulun, joogan tai hypnosynnytyksen keinoin,
 • ehdottamalla yhä uusia keinoja helpottaa oloa, kuten liikkuminen, asennot, kylmä- tai lämpöpussit, vesi suihkun tai ammeen muodossa, tens-laite jne.,
 • sanallisesti kannustaen ja rohkaisten,
 • välittämällä tietoa synnyttäjältä kätilölle (synnytystoiveet) ja kätilöltä synnyttäjälle,
 • antamalla lisätietoa synnytys- ja sairaalakulttuuristamme, jotta synnyttäjä voisi parhaiten vaikuttaa synnytyksensä hoitoon,
 • tai kouriintuntuvan fyysisesti kannatellen, esimerkiksi rebozolla tukien, hieroen, akupainaen, juomisesta/syömisestä muistuttaen jne.

Vauvan synnyttyä doula on sairaalassa yleensä vielä muutaman tunnin ajan. Hän antaa ensisijaisesti tilaa uudelle perheelle ja kätilöiden työlle, tarjoten tukeaan kuitenkin edelleen tarpeen ja tilanteen mukaan. Usein doula pysyy synnyttäjän lähellä ja tukee äidin rentoutumista ja hengitystä vielä istukkavaiheessa, saattaa auttaa ensi-imetyksessä, mahdollisesti ottaa valokuvia ja auttaa muissakin käytännön asioissa. Synnyttäjän tai vauvan erityishoitoa vaativissa tilanteissa doula pysyy yleensä mahdollisuuksien mukaan synnyttäjän vierellä ja synnyttäjän puoliso seuraa vauvaa.

Synnytyksen jälkeen doula ja äiti/perhe käyvät vielä synnytyksen yhdessä läpi. Synnyttäjälle on usein tärkeää saada purkaa oma kokemuksensa ja tulla kuulluksi. Lisäksi lopputapaamisessa keskustellaan usein vauva-arjesta: imetyksestä, vaipattamisesta/pissattamisesta, jaksamisesta, nukkumisjärjestelyistä, parisuhteesta, turvaverkosta jne. Doulakan doulalla on tietoa ja osaamista erityisesti kiintymysvanhemmuudesta (attachment parenting). Doulasuhde voi jatkua myös perhedoulaamisena.

Mitä doula ei tee?

Doula ei tee lääketieteellisiä mittauksia eikä toimenpiteitä, eikä synnytyksen hoitoon liittyviä päätöksiä äidin ja perheen puolesta. Hän ei tuo omia mielipiteitään tai henkilökohtaisia kokemuksiaan mukanaan synnytykseen, vaan puhuu ja toimii synnyttäjän kanssa sovitulla tavalla. Hän ei milloinkaan ota puolison paikkaa synnyttäjän läheisimpänä ja tärkeimpänä tunnetukena. Doula ei koskaan korvaa kätilöä tai puolisoa synnytyksessä, vaan hänellä on oma, erillinen roolinsa ja merkityksensä synnytyksen tukijana.

Millaiseen synnytykseen kannattaa ottaa doula?

Doulan voi pyytää mukaan millaiseen synnytykseen tahansa. Hänestä on aina hyötyä, jos synnyttäjä ja perhe doulan haluavat.

 • Yksinodottajalle doula on luotettava kanssakulkija, jonka kanssa jakaa raskaus ja synnytys,
 • puolison kanssa synnyttävä saa tukea sekä itselleen että puolisolleen toiveidensa mukaan,
 • ensisynnyttäjälle doula kertoo usein erityisesti synnytyskulttuurista ja vaihtoehdoista sen sisällä, sekä naisen synnytyskokemuksesta,
 • uudelleensynnyttäjä voi käsitellä aiemmat synnytyksensä doulan kanssa ja valmistautua käsillä olevaan synnytykseen tietäen, että toivotunlaista tukea on saatavilla koko synnytyksen ajan,
 • lääkkeetöntä synnytystä toivova saa täyden tuen toiveelleen ja jatkuvan fyysisen ja henkisen tuen koko synnytyksen ajaksi,
 • lääkkeellistä kivunlievitystä toivova kuulee lääkevaihtoehdoista ja keinoista käyttää lääkkeetöntä ja lääkkeellistä kivunlievitystä rinnakkain mahdollisimman tehokkaasti synnytyksen hyväksi,
 • (suunnitellussa) keisarileikkauksessa doula voi jäädä äidin tueksi leikkaussaliin kun puolisoa tarvitaan hoitamaan vauvaa,
  sairaalasynnytyksessä doula auttaa tuomaan synnyttäjän toiveita esiin, ja
 • kotisynnyttäjä voi pyytää doulan seurakseen jo synnytyksen alkumetreiltä alkaen, kun kotilon (=kotikätilön) läsnäolo ei vielä ole tarpeen.

Mitä näyttöä doulatuen hyödyistä on?

If a doula were a drug, it would be unethical not to use it.

Tutkimusnäyttöä doulatuen puolesta löytyy runsain mitoin, eikä haittoja ole todettu. Monien kansainvälisten tutkimusten perusteella doulan läsnäolo synnytyksessä

 • lyhentää synnytystä,
 • lisää puolison osallistumista,
 • vähentää lääketieteellisen kivunlievityksen tarvetta,
 • vähentää lääketieteellisten toimenpiteiden tarvetta synnytyksessä, mm. synteettisen oksitosiinin ja imukupin käyttöä,
 • vähentää keisarileikkausten määrää,
 • vähentää vauvan riskiä komplikaatioille, mm. niiden vauvojen määrää, joiden 5 minuutin APGAR-pisteet ovat alhaiset ja tarvetta vauvan osastohoidolle,
 • lisää äitien ja perheiden tyytyväisyyttä synnytyskokemukseensa, ja
 • lisää imetyksen onnistumisen todennäköisyyttä.

Kattava yhteenveto jatkuvan tuen merkityksestä synnytyksessä löytyy Cochrane Collaborationin sivuilta. Cochrane Collaboration on WHO:n kanssa yhteistyössä toimiva kansainvälinen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on koostaa tieteellistä tietoa sellaiseen muotoon, että sitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Yhteenvedon loppupäätelmässä linjataan seuraavasti: ”We conclude that all women should have continuous support during labour. Continuous support from a person who is present solely to provide support, is not a member of the woman’s social network, is experienced in providing labour support, and has at least a modest amount of training, appears to be most beneficial.” (Loppupäätelmämme on, että kaikkien naisten tulisi saada jatkuvaa synnytyksenaikaista tukea. Kaikkein hyödyllisintä näyttäisi olevan jatkuva tuki henkilöltä, joka on läsnä ainoastaan tarjotakseen tukea, joka ei kuulu naisen omiin sosiaalisiin verkostoihin, jolla on kokemusta synnytyksen aikaisesta tukemisesta, ja jolla on tehtäväänsä vähintäänkin auttava koulutus.)

Evidence Based Birth® (EBB®) on väitelleen amerikkalaisen sairaanhoitajan Rebecca Dekkerin perustama synnyttämiseen liittyviä tutkimuksia selkokielelle koostava taho. EBB® -koosteartikkeli doulista sanoo loppupäätelmässään:

”Of all the ways birth outcomes could be improved, continuous labor support seems like one of the most important and basic needs for birthing people. … Although continuous support can also be offered by partners, midwives, nurses, or even some physicians, research has shown that with some outcomes, doulas have a stronger effect than other types of support persons. As such, doulas should be viewed by both parents and providers as a valuable, evidence-based member of the birth care team.” (Kaikista mahdollisista tavoista, joilla synnytysten lopputuloksi avoidaan parantaa, näyttää jatkuva tuki olevan kaikkein tärkein ja synnyttäjien perustarve. … Vaikka jakuvaa tukea voivat tarjota myös puolisot, kätilöt, sairaanhoitajat ja jopa jotkut lääkärit, tutkimustulokset osoittavat, että joihinkin lopputulemiin doulilla on voimakkaampi vaikutus kuin muuntyyppisillä synnytystukihenkilöllä. Siksi sekä vanhempien että terveydenhuollon toimijoiden tulisi nähdä doulat arvokkaina, näyttöön perustuvana osana synnytystiimiä.)

Miksi ottaisin doulan?

Koska synnyttäjiä on monenlaisia, on myös paljon erilaisia syitä haluta synnytykseen mukaan doula. Seuraavat asiat nousevat kyselyissä usein esiin:

 • Synnyttäjä haluaa mukaansa jonkun luotettavan ja ennalta tutun henkilön, jolla on aiempaa kokemusta ja tietoa synnyttämisestä.
 • Synnytykseen valmistautuminen yhdessä doulan kanssa tekee doulasta tutun ja turvallisen.
 • Synnyttäjä haluaa varmistaa jatkuvan tuen koko synnytyksen ajaksi.
 • Synnyttäjä toivoo lääkkeetöntä synnytystä ja haluaa doulan mukaan hoitamaan kivunlievitystä lääkkeittä
 • Synnyttäjä haluaa tukihenkilön, jonka tietää seisovan rinnallaan, tuli mitä tuli.
 • Synnyttäjä toivoo doulan auttavan hänen toiveidensa ja tarpeidensa välittämisessä sairaalan henkilökunnalle.
 • Synnyttäjällä on aiempi synnytyskokemus, jota hän haluaa työstää ja pohtia ennen tulevaa synnytystään.
 • Synnytys pelottaa: keskustelemalla rehellisesti ja avoimesti doulan(kin) kanssa pelot hyvinkin vähenevät ja synnyttäjä löytää itselleen sopivia tapoja selviytyä.
 • Synnytyskulttuurimme on synnyttäjälle vieras ja hän haluaa lisäinformaatiota synnytysvalintojensa tueksi.
 • Synnyttäjä (tai hänen puolisonsa tai pariskunnasta kumpikaan) ei puhu suomea ja toivoo doulan toimivan tarvittaessa tulkkina tai asioiden selventäjänä sairaalan henkilökunnan ja synnyttäjän välillä.
 • Synnyttäjä toivoo doulan tukevan puolisoa, jotta hän puolestaan voisi tukea synnyttäjää.
 • Doulan toivotaan päivystävän varmuuden vuoksi, koska puoliso on sairastunut tai ei esimerkiksi töidensä vuoksi ole jatkuvasti saatavilla synnytyksen aikoihin.

Kaikissa yllämainituissa tapauksissa – ja monessa muussakin tapauksessa – doulasta on apua: kokemuksensa ja ennen synnytystä käytävien keskustelujen perusteella doula osaa tarjota tukea juuri niissä kohdissa ja sillä tavalla kuin synnyttäjä on sitä toivonut saavansa.

Miten valitsen itselleni sopivan doulan?

Ensin pohdi, millaiset asiat ovat tärkeitä juuri sinulle. Seuraavasta listasta voi olla apua:

 • Haluatko mukaasi peruskoulutetun vai sertifioidun doulan? Jos sinulle on tärkeää millainen koulutus doulalla on, kannattaa siitä kysyä tarkemmin. Doulakan peruskolutus käsittää noin 40 tuntia doulakoulutusta, kun taas Doulakan sertifioima doula on suorittanut 250 tunnin doulakoulutuskokonaisuuden: tiedot ja taidot kasvavat doulapolulla edetessä. Huomaa, että eri tahojen järjestämät doulakoulutukset ovat sisällöiltään ja pituuksiltaan hyvin erilaisia: sertifioinnillakin voidaan standardin puuttuessa tarkoittaa mitä tahansa viikonloppukurssista useiden satojen tuntien monimuotokoulutukseen.
 • Toivotko, että doulasi osaa tarjota sinulle monipuolista informatiivista, fyysistä ja henkistä tukea? Mitä koulutetumpi ja kokeneempi doulasi on, sitä enemmän ja monipuolisempaa tukea hän pystyy sinulle tarjoamaan. Aloitteleva doula taas ottaa usein mielellään selvää uusista asioista ja Doulakan kautta doulaavilla uusilla doulilla on työnsä tukena aina myös kokeneempi doulamentori.
 • Onko sinulla erityistä toivetta jollekin doulan taidolle tai ominaisuudelle? Kysymällä selvität doulan erityistaidot ja tapaamalla doulia esimerkiksi Doulakan rebozoaamussa tai tutustumistapaamisessa selvität, kohtaavatko kemiat.
 • Toivotko tukea jollekin tietylle lääkkeettömälle menetelmälle, jota haluat käyttää synnytyksessäsi? Doulilla on usein tiettyjä menetelmiä, joiden käyttämistä he suosivat. Tällaisia voivat olla esimerkiksi äänenkäyttö, akupainanta, rebozo, mielikuvat jne. Varmista, että valitsemasi doula osaa tukea niitä menetelmiä, joita haluat synnytyksessä käyttää.
 • Paljonko olet valmis maksamaan doulapalvelusta? Monipuolisesti koulutetun ja kokeneen doulan palvelut ovat aloittelevan doulan palveluita kalliimpia.

Pääkaupunkiseudulla tavoitat yhdellä yhteydenotolla Doulakkaan useita erilaisia ja eritasoisia doulia. Useilla muillakin paikkakunnilla on Doulakan peruskoulutuksen käyneitä ja Doulakan sertifioimia doulia. Valitse doula, jonka kanssa tunnet olosi hyväksi ja luontevaksi, ja jonka ajatukset vastaavat omiasi. Tee selkeä sopimus doulapalvelun sisällöstä ja ehdoista.


Edellisen synnytyksen ja synnytyspelkojen läpikäyminen Veeran kanssa oli tärkeää, samoin synnytysasentojen ja akupisteiden harjoittelu.

Emmi, 28 v.

Veeran tuesta oli erittäin paljon hyötyä! Synnytyksessä koin jatkuvan, rauhallisen läsnäolon rauhoittavana ja vinkkien antamisen erittäin tärkeänä.

Emmi, 28 v.

En tiennyt, että doulasta on niin paljon iloa jo raskausaikana.

Tiina, 29 v.

Haluaisin ehdottomasti doulan mukaan myös mahdolliseen seuraavaan synnytykseemme.

Heikki, puoliso ja isä.

Veera rentoutti rouvaa olemassaolollaankin ja synnyttäjän tukeminen yhteistyöllä oli helpompaa. Toimiva juttu!

Antti, puoliso ja isä

Ennen synnytystä ajatus doulan mukaan tulosta antoi luottamusta ja rauhoitti. Synnytyksessä Veeran apu oli korvaamatonta varsinkin hetkinä, jolloin oma uskoni oli koetuksella.

Saara, 40v.

Veera tarjosi apuaan aktiivisesti, toimien kuitenkin koko ajan toiveideni mukaan.

Paula, 32v.

Keskustelut Veeran kanssa tukivat valmistautumistani synnytykseen. Sain luodata ajatuksia, pohtia ääneen ja kuulla hyödyllisiä vinkkejä. 

Jutta, 28 v.

Voin lämpimästi suositella Veeraa ja doulaa ylipäätään tueksi synnytykseen!

Jutta, 28 v.

Miehet varmaan kyseenalaistavat usein doulan tarpeellisuuden, koska ilmankin selvittäisiin. Doula kuitenkin todistaa tarpeellisuutensa käytännössä.

Juho, puoliso ja isä.